Recent Posts

CALL FOR PAPERS

Bordul Editorial al Revistei de Studii Financiare, publicată de Institutul de Studii Financiare, are plăcerea să anunțe deschiderea apelului pentru articolele ce urmează a fi publicate în numărul al doilea al revistei. Revista este, în prezent, în proces de indexare în baze de date precum: RePEc, EconPapers, IDEAS, DOAJ, CiteFactor, EconLit. Autorii sunt invitați să transmită lucrări în limba română și în limba engleză, într-unul din următoarele domenii: asigurări, piața de capital, pensii private, domeniul bancar; guvernanță corporativă; contabilitate și audit; management general și marketing; managementul riscurilor financiare și operaționale; managementul fenomenelor sistemice asupra sistemului financiar; managementul crizelor asupra sistemului financiar; comportamentul consumatorului de servicii financiare; alte arii de cercetare în domeniul financiar. Lucrările transmise spre publicare în Revista de Studii Financiare trebuie să prezinte cercetări originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare către o altă publicație. Toate lucrările vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa revista@isfin.ro, până la data de 30 martie 2017. Premiere pentru Cel mai bun articol Pentru numărul al doilea al Revistei de Studii Financiare, comitetul editorial  oferă un Premiu în valoare de 2000 lei pentru Cel mai bun articol depus spre publicare. Pentru a intra în competiție, articolele propuse trebuie să respecte cerințele de tehnoredactare, să fie trimise până pe data de 30 martie în limba română și limba engleză și să fie acceptat spre publicare de către comitetul științific al revistei. Dintre articolele acceptate spre publicare, o Comisie de Specialitate va acorda punctaje ținând cont de criterii precum calitatea științifică a articolului, relevanța, impactul și originalitatea articolului, calitatea conținutului tehnic Comisia de specialitate care va analiza articole intrate în competiție include pe următorii: univ. dr. Ion Stancu – președinte Iulian Panait și lect. univ. dr. Adrian Mitroi – membrii. Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție.

Citeste

EIET Conference – Acquiring competence to protect the consumer

On 8th and 9th of October 2015, the Institute of Financial Studies organized, under the aegis of EFICERT, the EIET Conference – European Conference of National Institute for Professional Education in Insurance having as main topic “ACQURING COMPETENCE TO PROTECT AND SERVE THE CUSTOMER”. During the conference have been discussed the major changes that the implementation of the Insurance Distribution Directive (IDD) will bring in terms of consumer protection and how they are translated into the training of the people that activates in the distribution of insurance and reinsurance products. Thus, following the discussions it resulted that, at European level, is better to have a common ground regarding the continuing professional development of the employees of insurance companies and brokers, noting that each country will implement the requirements of the Directive on the specifics of their markets. At the same time, each country will ensure, through specific mechanisms that all the persons involved in the distribution of insurance and reinsurance products have the required knowledge and the minimum skills necessary in order to operate with professionalism seeking the satisfaction and the protection of the consumer of insurance and reinsurance products. During the discussion it was emphasized that technological progress and access to diversified information influences the behavior of the consumer of financial services, therefore it is required an increase in the quality of the training of staff involved in the sale process so that through knowledge, attitude and interpersonal relationships developed, the overall image of the insurance market will be improved and, ultimately, the public confidence in insurance and reinsurance products will be increased step by step. The conclusions of the Conference were concentrated upon the acceptation that the Directive to be implemented will bring both challenges for each of the Member States but will be also an opportunity not to be neglected in terms of increasing of professionalism of those working in the insurance market, opportunity that vocational training bodies must exploit in order to achieve the major goal which they have, namely to ensure conditions for professional development of the personnel employed in this area.

Citeste

Conferința EIET “Dezvoltarea competențelor pentru protecția consumatorului”

Institutul de Studii Financiare a organizat, sub egida EFICERT, în zilele de 8 și 9 octombrie 2015, Conferința EIET – Conferinţa Europeană a Institutelor Naţionale de Formare Profesională în Asigurări având ca temă „Dobândirea competenţei profesionale pentru protecţia clientului”. În cadrul conferinței s-au dezbătut principalele schimbări pe care implementarea Directivei privind Distribuția în Asigurări (IDD) le va aduce în ceea ce privește protecția consumatorului și modul în care acestea sunt transpuse în formarea profesională a persoanelor ce activează în distribuția produselor de asigurare și reasigurare. Astfel, în urma dezbaterilor a reieșit că, la nivel european, este binevenit un numitor comun în ceea ce privește dezvoltarea profesională continuă a angajaților societăților de asigurare respectiv de intermediere, cu mențiunea că fiecare țară va implementa cerințele directivei în funcție de specificul propriei piețe. Totodată, fiecare țară se va asigura, prin mecanisme specifice, că fiecare dintre persoanele implicate în procesul de distribuție al produselor de asigurare și reasigurare deține cunoștințele și competențele minime necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții de profesionalism urmărind satisfacția dar și protecția consumatorului de produse de asigurare și reasigurare. Pe parcursul discuțiilor s-a accentuat faptul că progresul tehnologic și accesul la informație variată influențează comportamentul consumatorului de servicii financiare astfel că se impune o creștere a nivelului de pregătire a personalului implicat în procesul de vânzare în așa fel încât, prin cunoștințe, atitudine dar și prin relațiile interumane dezvoltate, acesta să contribuie la îmbunătățirea imaginii de ansamblu a pieței asigurărilor și, în final, la creșterea nivelului de încredere a publicului larg în produsele de asigurare și reasigurare. Concluziile Conferinței s-au concentrat asupra accepțiunii că Directiva ce urmează a fi implementată va aduce atât provocări pentru fiecare dintre statele membre însă va constitui și o oportunitate deloc de neglijat în ceea ce privește creșterea gradului de profesionalizare a persoanelor ce activează în piața asigurărilor, oportunitate pe care organismele de formare profesională trebuie să o fructifice în vederea realizării scopului major pe care acestea îl au și anume asigurarea condițiilor propice pentru dezvoltarea profesională a personalului angajat în acest domeniu.

Citeste
Creative Commons License   Această operă este pusă la dispoziție sub Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional